Tập san: Những người bạn cố đô Huế (BAVH) Association des Amis du Vieux Hué - năm 1928 - tập 15