Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Gia Định (Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An)