Việt Nam những ngày lịch sử: Hồi ức của Nguyễn Tường Bách về giai đoạn lịch sử 1916-1949