Thi văn bình chú, T.1: Lê-Mạc - Tây Sơn (Từ giữa thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XIX)