Năm mươi bốn năm hải ngoại: Hồi ký của cụ Nguyễn Thức Canh tức Bác sĩ Trần Trọng Khắc, nhà tiền bối Cách mạng Việt Nam qua các Phong trào Đông du (1904-1908) và Việt Nam Quang phục (1912).