Các Đảng phái quốc gia lưu vong 1946-1950: Hội nghị Hương cảng 9-9-1947