Nguyễn Phúc tộc thế phả: Thuỷ tổ phả - Vương phả - Đế phả