Mười khuôn mặt văn nghệ: Lãng Nhân. Nguyễn Tuân. Vũ Bằng. Vũ Hoàng Chương. Nguyễn Bính. Đinh Hùng. Văn Cao. Sơn Nam. Nguyễn Sa. Trịnh Công Sơn.