Ký sự phái đoàn Phật giáo Việt Nam đi Ấn Độ và Tích Lan