Hải thuyền thanh thu: quyển sách về hải thuyền sử dụng trong miền nam Việt Nam