Thơ văn Phan Huy Ích: Dụ am ngâm lục, T.3: Cúc thu bách vịnh, phụ lục Tinh sà kỷ hành