Thơ văn Phan Huy Ích: Dụ am ngâm lục, T.2: Sách 2: Tinh sà kỷ hành ; Sách 3: Dật thi lược toản