Thơ văn Phan Huy Ích: Dụ âm ngâm lục, T.1: Dật thi lược toản