Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Article


 • Authors: Szalontai, Balázs (2018)

 • On the basis of Soviet press articles, Hungarian archival documents, United Nations (UN) records, and other sources, this article shows that in fact Soviet interest in Vietnam significantly increased as early as 1948–1949, well before the proclamation of the People's Republic of China. This interest, expressed in growing press coverage and sporadic efforts to represent North Vietnam's cause in various UN organs, seems to have been linked to Moscow's strong disapproval of France's attempts to create an anti-Communist "puppet state."

 • Article


 • Authors: Miller, Edward; Vu, Tuong (2009)

 • The Vietnamization of Vietnam War Studies—we use the term deliberately, and with the requisite degree of historical irony—has manifested itself in a growing interest in the wartime roles and experiences of Vietnamese groups and individuals. It is also reflected in an outpouring of new research on the ways in which Vietnamese society both shaped and was shaped by the war.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Sontag, Susan (1968)

 • Tháng 5 năm 1968, với tư cách một nhà văn - nhà hoạt động phản chiến, Susan Sontag tới Hà Nội không hẳn để nghiên cứu, mà để thể hiện sự đoàn kết với người dân miền Bắc Việt Nam.

 • Tài liệu khác (Others)


 • Authors: - (1967)

 • Phần A. Chính sách của Mỹ 1940-1950; Phần B. Đặc điểm và sức mạnh của Việt Minh; Phần C. Hồ Chí Minh: Tito của Châu Á?

 • Tài liệu khác (Others)


 • Authors: - (1967)

 • Phần A. Kế hoạch quân sự và sự lèo lái ngoại giao của Mỹ, tháng 1-tháng7-1954; Phần B. Vai trò và nhiệm vụ của Quốc gia Việt Nam; Phần C. Quan điểm của Việt Minh và chiến lược Trung - Xô; Phần D. Mục đích của Hiệp định Geneva

 • Tài liệu khác (Others)


 • Authors: - (1967)

 • Mục lục của toàn bộ tập Hồ sơ Lầu Năm Góc

 • Book chapter


 • Authors: SarDesai, D. R. (1998)

 • Đây là một phần trong chương 10 của cuốn sách "Vietnam: Past and Present" của tác giả D. R. SarDesai. Trong phần này, tác giả tập trung vào quá trình bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ.