Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trung tâm Nghiên cứu Huế (2010)

  • Tập hợp những bài viết về Huế, triều Nguyễn, Đàng Trong như: quá trình Việt hóa bà chúa Chăm Pô Nagar; Nhìn từ biển: Những quan điểm về duyên hải Bắc và Trung Việt Nam; Biện chứng lịch sử phát triển của xã hội Đàng Trong thế kỷ XVI-XVIII; Từ tập hồi ký của một người di dân, nhận diện vùng đất Thuận Hóa đầu thế kỷ XV; Tiền Thái Bình của các chúa Nguyễn; Từ chiến dịch Ai Lao đến trận thủy chiến Thị Nại; Bối cảnh lịch sử Việt Nam giai đoạn 1558 đến 1802: Phân tranh và thống nhất; Văn miếu Quốc tử giám Huế; Thủy hệ kinh thành Huế - Lịch sử, hiện trạng và vấn đề bảo tồn; Thuận An tấn ký của vua Tự Đức; Kiến trúc nhà rường dân gian xứ Huế; Y miếu Huế; Phác thảo lịch sử Báo chí Huế trước 1945.