Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Lê, Quý Đôn (1995)

  • Là những lời bàn luận có khảo cứu, so sánh và minh chứng của Lê Quý Đôn về các nhân vật và các sự kiện lịch sử của Trung Quốc từ Hạ Thương Chu cho đến Đường Tống.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Lê, Quý Đôn (1993)

  • Lê Quý Đôn là nguời Việt Nam đầu tiên có sách riêng bàn về Kinh Thư của Khổng Tử.