Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Văn Huyên; Hoàng, Vinh (1975)

  • Cung cấp tư liệu đầy đủ về bộ sưu tập trống đồng Đông Sơn tại bảo tàng lịch sử Việt Nam. Cung cấp những nghiên cứu bước đầu về bộ sưu tập này, giúp các nhà khoa học có thể nghiên cứu được nhiều mặt cụ thể của lịch sử thời các vua Hùng và nước Văn Lang.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Kim, Sơn (1975)

  • Thiền uyển tập anh là một tác phẩm văn xuôi viết bằng chữ Hán ghi lại tương đối hệ thống các tông phái Thiền học và sự tích các vị Thiền sư nổi tiếng vào cuối thời Bắc thuộc cho đến thời Đinh, Lê, Lý và một số ít vị lớp sau còn sống đến đầu triều Trần; tức từ cuối thế kỷ 6 đến thế kỷ 13. Ðây là tài liệu lịch sử cổ nhất của Phật giáo Việt Nam hiện có