Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Hải, Triều (1938)

  • Là tài liệu công khai hiếm hoi về chủ nghĩa Marx được xuất bản. Tổng kết, tóm lược những nội dung cơ bản của triết học Mác xít. Qua sách, người đọc sẽ nắm được cái đại cương và thấy rõ mục đích cao thượng của chủ nghĩa ấy, từ đó, họ sẽ tránh được những ngộ nhận về nó.