Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Văn Siêu (1997)

  • Sách "Đại Việt địa dư toàn biên" thực chất là do 2 người soạn là: Nguyễn Văn Siêu và Bùi Quỹ. Sách gồm 5 quyển là bộ sách cổ về địa lý, ghi chép tường tận về sự thay đổi bờ cõi, châu quận nước Việt Nam