Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trần, Trọng Kim; Phạm, Duy Khiêm; Bùi, Kỷ (1940)

  • Trích sách: "Văn phạm là phép dạy nói và dạy viết cho đúng mẹo-luật của một tiếng nói. Những mẹo luật ấy môt đằng phải theo lý cho thuận, một đằng phải lấy những lối, những cách của tiền-nhân đã dùng quen, và sự thông dụng của người trong nước mà làm mẫu mực"