Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Trần Mô (1940)

  • Sách này soạn theo thể tài Khang Hy tự điển, xếp bộ ít nét trước bộ nhiều nét, trong một số bộ lại xếp chữ ít nét trước chữ nhiều nét. Sách dịch theo lối thiển cận dễ hiểu. Những nghĩa xa lạ cũng bỏ bớt không dịch đến. Sách này cốt giúp ích cho người mới học, để tự mình có thể tra cứu lấy được.