Date issued
Has File(s)

Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Huỳnh, Thúc Kháng (1939)

  • Thi tù tùng thoại là cuốn “sử tù” cũng được xem là cuốn sách về văn học, cũng có thể là cuốn sách lịch sử về nhà tù Côn Đảo. Sách được tác giả viết trong suốt 13 năm học ở “trường học thiên nhiên” Côn Đảo. Năm 1921, ông phải bỏ lại. Sau này về Huế ông nhớ và viết lại. Sách được viết bằng chữ Hán sau đó được tác giả dịch ra Quốc ngữ.