Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Phan, Bội Châu (1926)

  • Giải thích cho quốc dân đồng bào biết rằng muốn cho “Pháp – Việt đề huề” thì phải Pháp – Việt bình đẳng, có bình đẳng mới mong đề huề.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Phan, Bội Châu (1926)

  • Yêu cầu Pháp trả lại chủ quyền cho Việt Nam, thực tâm giúp Việt Nam tiến bộ văn minh. Toàn quyền Anbert Sarraut đã bác bỏ những yêu cầu đó. Sau này, được hỏi về lí do viết bài nói trên, Phan Bội Châu trả lời: “Đề huề chi mà đề huề, Oán thù ta hãy còn sâu, Trồng tre nên gậy, gặp đâu đánh què”.