Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Lương, Văn Can (1925)

  • Trích tựa: " lại nghĩ bây giờ luân lý suy đồi, phong tục kiêu bạc, muốn cải lương nhân tình, dân tục, tất phải làm văn quốc ngữ thời mới phổ thông, lấy các chuyện cổ có quan hệ về thể dục, đức dục, trí dục chia làm 3 phần gọi là sách Ấu học tùng đàm khiến cho quốc dân thấy sự hay thì bắt chiếc, thấy sự giở thì dăn chữa..."

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Lương, Văn Can (1925)

  • Viết bằng thể thơ lục bát nói về các tỉnh ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ