Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Tân, Nam Tử (1926)

  • Trích tựa: "Đổi mới quốc hồn, trùng tu xã hội, dùng văn hóa giáo dục mà cải tân mọi người dân trong nước, đổi 25 triệu đồng bào ra 25 triệu người có tư cách, có tánh tình, dân có đổi mới tất nhiên nước cũng phải đổi mới, các kết quả ấy mới thiệt là cái sở đắc chắc chắn, thiết thực..."

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Tân, Nam Tử (1926)

  • Nằm trong tủ sách "Thức tỉnh đồng bào" của Tân Nam Tử (Nguyễn Văn Vĩnh). Phổ biến những điều yếu lược về chính trị, những lời khái luận về luật học, sử học, xã hội học, quốc gia cho dân chúng.