Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Trọng Quản (1887)

  • Tác phẩm của Nguyễn Trọng Quản, là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Việt Nam. Truyện có nhiều chi tiết và nhân vật Công giáo. Tác phẩm có cấu trúc của một cuốn tiểu thuyết Tây phương, và có chủ đề tâm lý nội tâm, là bước đột phá ra khỏi khuôn cấu trúc của truyện xưa.