Subject
Date issued
Has File(s)

Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hành, Sơn (1952)

 • Thân thế và sự nghiệp của nhân vật lịch sử Trần Cao Vân

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Huy Lê (1959)

 • Tìm hiểu cụ thể những đặc điểm của chế độ ruộng đất thời Lê sơ, cắt nghĩa những chính sách ruộng đất của nhà nước phong kiến và qua đó tìm hiểu một vài đặc điểm phát triển của chế độ phong kiến Việt Nam

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Hồng Phong (1958)

 • Được xem là tác phẩm đầu tiên ở nước ta nghiên cứu về nông thôn một cách có hệ thống và toàn diện theo quan điểm Mác xít.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phương, Hữu (1950)

 • Tài liệu lịch sử về phong trào Đại Đông Du của các nhà ái quốc Phan Bội Châu, Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Thuật...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nhất, Tâm (1957)

 • Cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Văn Vĩnh

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Thi, Đạt Chí (1957)

 • Sau phần nói về giá trị của chữ Hán, nguồn gốc chữ Hán, tác giả trình bày 6 cách cấu tạo chữ Hán (Lục thư: tượng hình, chỉ sự, hội ý, hình thanh, chuyển chú và giả tá) Trong khi 4 loại đầu, tác giả phân loại rất chi li (loại tượng hình có 7 biến thể: đơn thể, song thể, hợp thể, trọng thể, .. ; loại chỉ sự chia thành 4 thể: thuần thể, gia thể, hợp thể, biến thể) một cách không mấy hữu ích thì hai loại sau viết quá gọn, đặc biệt loại chuyển chú, sau khi dẫn ý Thuyết Văn Giải Tự, phần giảng thêm khá tối và rối.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Thái, Bạch (1957)

 • Giới thiệu về hai nhân vật Phan Văn Trị và Tôn Thọ Tường. Cuộc bút chiến giữa hai nhân vật này, đông thời góp thêm tài liệu về tinh thần các sĩ phu miền Nam ở buổi giao thời Việt Pháp.