Subject
Date issued
Has File(s)

Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Tế Xương; Hoàng Xuân (1958)

 • Nội dung gồm có tiểu sử và chú dân, 114 bài thơ và 4 bài phú

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Đăng Thục (1959)

 • Cuốn sách tập trung trình bày một số vấn đề của văn hóa với tư cách là đối tượng của phép phân tích triết học, khái quát các giai đoạn phát triển cơ bản của triết học văn hóa và tìm hiểu các vấn đề liên quan đến triết học Nga hiện đại. Bên cạnh đó, tác giả đã nêu những luận chứng của mình về triết học văn học, trong đó có những vấn đề còn đang tiếp tục trao đổi, tranh luận để đi đến thống nhất.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đào, Trinh Nhất (1950)

 • Khảo cứu về nhân vật lịch sử Phan Đình Phùng

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hoàng, Thúc Trâm (1950)

 • Tài liệu về nhân vật lịch sử Trần Quốc Tuấn