Tập san: Những người bạn cố đô Huế (BAVH) Association des Amis du Vieux Hué - tập 20 - 1933