Tập san: Những người bạn cố đô Huế (BAVH) Association des Amis du Vieux Hué - tập 13 - 1926