Các ảnh hưởng ngoại lai và cốt lõi văn hóa Việt Nam: Thảo luận về thời tiền hiện đại