Cuộc tàn sát và phá hủy thương điếm của Công ty Đông Ấn Anh tại Côn Đảo, 1702-1705