Date issued
Has File(s)

Excursions et Reconnaissances (29)

BROWSE BY
Năm 1879 một số nhân viên trong Ủy ban Canh nông và Kỹ nghệ Nam Kỳ muốn thoát khỏi phạm vi hoạt động hạn hẹp về kinh tế, cùng nhau thực hiện bộ tạp chí Excursions et Reconnaissances với sự đồng ý của viên thống đốc dân sự La Myre De Vilers. Tạp chí thể hiện những cố gắng nghiên cứu mọi khía cạnh khác biệt về khung cảnh thiên nhiên và nhân văn Việt Nam, mang đến cho người Pháp sự hiểu biết chính xác nhằm tìm ra đường lối cai trị thích hợp nhất. Những cố gắng nghiên cứu về làng xã, tín ngưỡng, kinh tế, luật pháp đã giải thích sự cần thiết của tạp chí đối với nhà cầm quyền đương thời. Tạp chí ra được 12 năm với 33 tập.
Logo
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Item 1 - 20 [/29]