Tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa - số 45 - Tháng 10 -1958