Tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa - số 43 - Tháng 8 -1958