Tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa - số 41 - Tháng 6 -1958