Tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa - số 38 - Tháng 3 -1958