Tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa - số 36 - Tháng 1 -1958