Tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa - số 33 - Tháng 10 -1957