Tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa - số 32 - Tháng 9 -1957