Tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa - số 31 - Tháng 8 -1957