Tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa - số 28 - Tháng 5 -1957