Tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa - số 27 - Tháng 4 -1957