Tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa - số 25 - Tháng 2 -1957