Tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa - số 24 - Tháng 1 -1957