Tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa - số 23 - Tháng 11&12 -1956