Tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa - số 22 - Tháng 10 -1956