Tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa - số 21 - Tháng 9 -1956