Tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa - số 20 - Tháng 8 -1956