Tập san Nghiên cứu Văn Sử Địa - số 19 - Tháng 7 -1956